pro3hosting
Forside Produkter Support  Information Kontakt os
  Du er her: pro3hosting.dk » Information » Abonnementsvilkår
Information:
Om pro3hosting
Abonnementsvilkår
Pressemeddelelser
Kontakt os

Abonnementsvilkår for pro3hosting:

Juli 2008

Følgende abonnementsvilkår og betingelser er aftalt mellem pro3hosting (Normalex ApS), CVR-nummer: 29424489,
Gydevang 39-41, 3450 Allerød, herefter kaldet pro3hosting, og abonnenten (kunden).

1. Generelt:
1.1 pro3hosting er en division i Normalex ApS
1.2 Disse almindelige abonnementsvilkår gælder for de ydelser, som leveres af pro3hosting, og som Kunden til enhver
tid har bestilt hos pro3hosting, medmindre parterne skriftligt aftaler andet.
1.3 Kunden skal være myndig eller aftalen indgået med værges viden og accept.
1.4 Hvor der i disse vilkår henvises til, at andet kan være aftalt, vil en sådan aftale kun være gyldig såfremt aftalen er
skriftlig.

2. Ydelser:
2.1 pro3hosting’s ydelser er specificeret på ordrebekræftelse / faktura eller i kontraktaftale fra pro3hosting.
2.2 Variable ydelser (teknikertimer / ekstra web- & mail- pladsforbrug / trafikforbrug m.v.) faktureres til enhver tid
gældende satser.
2.3 Ingen ydelser må benyttes til formidling af erotisk eller pornografisk materiale, hverken direkte eller indirekte – ej
heller med links til andre websites med erotisk eller pornografisk materiale, med mindre andet skriftligt aftales. Det
er i alle tilfælde pro3hosting, der afgør om materiale er af erotisk eller pornografisk karakter.
2.4 Kunden samtykker ikke at benytte pro3hosting’s ydelser til ulovlige formål eller i forbindelse med overførsel af
materiale, der er ulovligt, chikanerende, injurierende, krænkende af andres privatliv, misbrugende, truende,
skadeligt, vulgært, utugtigt, skadevoldende eller overfor hvilket, der kan rejses indvendinger, eller som krænker
eller er egnet til at krænke andres immaterielle rettigheder eller andre tilhørende rettigheder. Det er i alle tilfælde
pro3hosting der afgør om ydelsen benyttes til ovenstående formål.
2.5 Kunden samtykker i ikke at anvende ydelsen til overførsel eller fremsendelse af "junk mail", "spam", "kædebreve"
eller andre uønskede masseforsendelser af e-mail. Kunden samtykker i ikke at videresende noget materiale, der er
i strid med lokale, statslige, nationale eller internationale love eller regelsæt. Brugeren samtykker i ikke at forsøge
at skaffe sig uautoriseret adgang til andre computerprogrammer eller netværk, der er forbundet med ydelsen. Det
er i alle tilfælde pro3hosting der afgør om ydelsen benyttes til ovenstående formål.
2.6 Der faktureres ikke for trafikforbrug for ydelser, som har inkluderet fri trafik. Trafikforbrug vil dog blive faktureret,
såfremt misbrug af ydelsen jfr. disse vilkår resulterer i unormalt højt trafikforbrug.

3. Domænenavne:
3.1 pro3hosting fungerer alene som registrator (formidler) for så vidt angår abonnentens erhvervelse af domænenavne.
3.2 Abonnenten er underlagt de vilkår, der fastsættes af vedkommendes navnemyndighed. Denne myndigheds
almindelige betingelser gælder for registreringen. Opkræver navnemyndigheden en vedligeholdelsesafgift, skal
denne afholdes af abonnenten med mindre andet er aftalt.
3.3 Ved domæner der registreres til kunden af pro3hosting på kundens anmodning, er kunden ansvarlig for at
registrering og brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må
formodes at stride mod dansk lovgivning, eller den lovgivning det enkelte domæne måtte være underkastet. Regler
for registrering og brug af .dk-domæner skal findes på adressen www.dk-hostmaster.dk, ved registrering /
ibrugtagelse af et domæne accepteres disse regler af kunden. Samme er gældende for andre typer af domæner
(f.eks. .com .net .org domæner). Adresser til regler for registrering og brug af andre typer domæner kan findes på
www.iana.org eller rekvireres hos pro3hosting.
3.4 Det er til enhver tid kundens forpligtigelse, at kontrollere at kundens domæne er registreret korrekt med korrekt
domænenavn, adresse og kontaktperson. Ved fejlregistrering eller ændring af disse informationer er kunden
forpligtet til at opdatere disse informationer, samt informere pro3hosting om ændringerne. Ændring og opslag af .dk-
domæner kan udføres på adressen www.dk-hostmaster.dk. For opslag og ændring af andre typer af domæner
kontaktes pro3hosting.

4. Levering:
4.1 pro3hosting påbegynder levering af ydelsen hurtigst muligt efter kontraktindgåelse. Måtte pro3hosting af
kommercielle, tekniske eller af andre årsager, herunder på grund af forsinkelse med tilvejebringelse af ydelser fra
andre leverandører, skønne det nødvendigt, er pro3hosting berettiget til at udskyde leveringsdatoen.
4.2 pro3hosting forbeholder sig ret til at ændre i allerede leverede ydelser såfremt pro3hosting skønner det nødvendigt af
sikkerhedsmæssige årsager.
4.3 pro3hosting vil bortset fra Force Majeure situationer altid varsle ændringer i den leverede ydelse.

5. Betalingsforhold:
5.1 Kunden hæfter for betaling af alle beløb, der registreres i forbindelse med den i kontrakten specificerede ydelse.
5.2 pro3hosting har ret til at ændre prisen på de leverede ydelser. Prisstigninger varsles skriftligt senest 3 måneder før
ikrafttrædelse, med mindre andet er aftalt.
5.3 Fakturering af eventuel oprettelse foretages i forbindelse med bestilling.
5.4 Fakturering af ydelser sker løbende årligt forud, med mindre andet er aftalt. Fakturering af abonnementsydelser og
andre løbende ydelser starter ved levering af ydelsen.
5.5 Sidste rettidige betalingsfrist er netto 8 dage, med mindre andet fremgår af faktura eller kontrakt. 5.6 Ved betaling senere end sidste rettidige betalingsdag betales renter fra sidste rettidige betalingsfrist til betaling
finder sted med 1,5% pr. måned.
5.7 Ved enhver fremsendelse af rykkerbrev i anledning af manglende betaling af forfaldne beløb, er pro3hosting
berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 125,-. Ved overdragelse til inkasso opkræves ligeså et gebyr på kr.
125,-.
5.8 pro3hosting er berettiget til at holde sin ydelse tilbage uden forudgående varsel, såfremt kunden er forsinket med
betaling.
5.9 Hvis kunden er helt eller delvis forsinket med betaling af noget beløb i mere end 14 dage efter, at pro3hosting har
fremsendt en påmindelse om betaling, har pro3hosting ret til med øjeblikkelig virkning at bringe samtlige
abonnementsaftaler med kunden til ophør uden forudgående varsel.
5.10 pro3hosting forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at kræve indbetaling af depositum til sikkerhed for enhver
kredit, hvis kundens trafikforbrug eller øvrige forhold, indikerer at kunden vil være ude af stand til at betale for de
ydelser som fremgår af kontrakten.
5.11 Afregning af Internet trafik er, med mindre andet er aftalt, forbrugsafhængigt. Såfremt kundens Internet forbrug
overstiger den trafikmængde, som er inkluderet i Kundens Internet abonnement, fremsendes ekstra opkrævning
på det faktiske merforbrug i henhold til gældende priser.

6. Driftsforstyrrelser:
6.1 Ved fejl i den leverede ydelse har begge parter pligt til at medvirke aktivt til at lokalisere fejlen og udbedre denne.
6.2 pro3hosting's centrale backbone og udlandsforbindelser overvåges og fejlrettes 24 timer i døgnet.
6.3 Hvis kunden inaktiverer overvåget kunde-udstyr uden først, at have aftalt det med pro3hosting, kan dette resultere i
krav mod kunden om betaling for omkostninger i forbindelse med fejlsøgningen.

7. Kundens forpligtelser:
7.1 Såfremt kunden flytter eller ændrer navn, er kunden forpligtet til at anmelde dette skriftligt til pro3hosting inden
flytning eller ændring finder sted. Hvis pro3hosting ikke informeres om ændringer i navn, adresse eller
betalingsforhold, er pro3hosting berettiget til at opkræve et gebyr på 200 kr. for senere ændring heraf.
7.2 Kunden forpligter sig til ved fejl i ydelsen at medvirke aktivt til at lokalisere fejlen og udbedre denne.
7.3 Kunden accepterer, at det kan blive nødvendigt for pro3hosting at skaffe sig adgang til brugerdata. pro3hosting’s
medarbejdere er da underlagt tavshedspligt.

8. Fritagelse for ansvar og ansvarsbegrænsning:
8.1 pro3hosting er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.
8.2 pro3hosting er alene ansvarlig for drift og vedligeholdelse af eget udstyr og netværk, med mindre andet er aftalt i
kontrakten.
8.3 pro3hosting er ikke ansvarlig for fejl eller drift og vedligeholdelse af det almindelige telefonnet og eksterne
teleforbindelser udenfor pro3hosting’s netværk.
8.4 pro3hosting er uden ansvar for tab, ulempe eller skade som følge af afbrydelse, forstyrrelser på Internet, tab af
informationer m.v. eller mangler ved betjeningen, som skyldes uagtsomme handlinger eller undladelser begået af
pro3hosting eller pro3hosting’s medarbejdere.
8.5 pro3hosting er uden ansvar for følgerne af en afbrydelse af adgangen til ydelser på grund af manglende betaling.
8.6 pro3hosting er fritaget for ansvar såfremt den manglende udførelse eller afbrydelsen skyldes forhold uden for Zitech
Net’s kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout,
myndighedsbestemmelser eller anden offentlig regulering, retslige afgørelser, mangel på transportmidler,
almindelig vareknaphed eller restriktioner for energi og andre tilsvarende omstændigheder.
8.7 Er aftalens opfyldelse i væsentligt omfang forhindret i længere tid end aftalte leveringstid, har kunden ret til skriftligt
at ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning.
8.8 Et eventuelt erstatningsansvar for pro3hosting omfatter ikke indirekte tab, følgeskader, driftstab, tabt fortjeneste eller
andre økonomiske konsekvenstab, herunder tab af data, skade på andre ting og erstatningskrav fra tredjemand.
8.9 pro3hosting's erstatningsansvar er begrænset til kr. 10.000 i alt uanset omfanget af opståede skader.

9. Misligholdelse:
9.1 Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til det aftalte eller i tilfælde af konkurs,
likvidation eller betalingsstandsning, er hver af parterne berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen.
9.2 Rejses der krav mod pro3hosting som følge af kundens handlinger, dækker kunden fuldt ud pro3hosting’s
omkostninger i den forbindelse.
9.3 pro3hosting er berettiget til uden forudgående varsel at ophæve kundeforholdet ved:
o Kundens udøvelse af aktiviteter, der er strafbare, eller som tager sigte på at påføre andre Internetbrugere
gene eller på anden måde af pro3hosting opfattes som uacceptable
o Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser
o Kundens misbrug af pro3hosting’s og/eller tredjemands immaterielle rettigheder, herunder ophavsret,
mønsterret, patentret, brugsmodelret, varemærkeret m.v.
o Kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser i henhold til denne aftale.

10. Opsigelse:
10.1 Opsigelser skal fremsendes til pro3hosting pr. fax, brev eller e-mail.
10.2 Abonnementsaftalen kan, med mindre andet fremgår af aftalen, opsiges skriftligt af begge parter med 1 måneders varsel til den næstkommende abonnementsperiodes begyndelse.
Links:
Nordsjællands KonferenceCenter
DK-Hostmaster Registrator
Produkter:
Web- og mailhotel
Domæneparkering
Hosted Spamfilter
Hosted Microsoft SQL 2005
Hosted MySQL 5
Support:
Opsætning af e-mail
E-mail administration
Fjernsupport
Information:
Om pro3hosting
Abonnementsvilkår
Pressemeddelelser
Kontakt os
 
Kontaktinformation:
Telefon: (+45) 48 13 02 50
Åbningstid:  Hverdage 09-16
Fredage 09-15

E-mail: